วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ


                                                                                ซื่อสัตย์

              ข้าพเจ้ากำลังนั่งทำข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ข้าพเจ้ามีความสุจริตในการทำข้อสอบเนื่องจากข้าพเจ้าทำข้อสอบด้วยความสามารถของข้าพเจ้าเองในลอกผู้อื่นหรือมีโพยเข้าไปในห้องสอบ                                                                   มุ่งมั่นในการทำงาน

                ข้าพเจ้ากำลังนั่งทำงานวาดภาพวิชาทัศนศิลป์ด้วยความตั้งใจ เพื่อที่งานจะได้เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของข้าพเจ้า และจะได้มีเวลาไปทำงานชิ้นอื่นให้เสร็จแล้วส่งตามที่ครูผู้สอนกำหนด

                                                                        มีจิตสาธษรณะ

              ข้าพเจ้าได้ไปสอนหนังสือให้กับเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กเอลีชา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นช่วงเที่ยงข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกับเด็ก
                                                                           มีวินัย

                 ข้าพเจ้ากำลังเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า และตั้งใจทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยไม่หยอกล้อกับเพื่อนในแถว
                                                                     รักความเป็นไทย
 
                 ข้าพเจ้าและเพื่อนๆห้อง 6/13 ได้เป็นผู้นำในการพาน้องๆร้องเพลงชาติไทย และนำกล่าวสวดมนต์ในตอนเช้า
                                                                    อยู่อย่างพอเพียง

                ข้าพเจ้ารับประทานอาหารอยู่ที่โรงอาหารในตอนเที่ยง ทุกวันข้าพเจ้าจะต้องรับประทานอาหารให้หมดจานเพื่อที่จะได้อิ่มไปนานๆไม่หิวบ่อย
                                                                             ใฝ่เรียนรู้

              ข้าพเจ้ากับเพื่อนได้ขอคำแนะนำจากคุณครูสิริพงษ์ในการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เนื่องจากข้าพเจ้าไม่เข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์
                                                                รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

              ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียนที่ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจัดขึ้น ใน 100 ปี พุทธชยันตี ที่วัดพิศาลรัญญาวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น